సార్ నమస్కారం,


శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానము శ్రీకాళహస్తి :: చిత్తూరు జిల్లా

భక్తులకు విజ్ఞప్తి

శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానము నందు అన్ని ఆర్జిత సేవల యందు భక్తులు
ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనవచ్చును...

ప్రత్యక్షమగా పాల్గొనలేని భక్తుల సౌకర్యార్థం, శ్రీ కాళహస్తీశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానము నందు జరుగు ఆర్జిత సేవలు అనగా శ్రీ స్వామి అమ్మ వారల రుద్రాభిషేకం, మహాన్యాస పూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం, నిత్యకళ్యాణం, చండీ హోమం, రుద్ర హోమం, అర్చన, దీపారాధన , శనీశ్వర స్వామి వారి అభిషేకం, శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తి అభిషేకం,మృత్యుజయ స్వామికి అభిషేకం మొదలగు సేవలు పరోక్షంగా భక్తుల పేరుపై వారి గోత్ర నామాలతో నిర్వహించబడును.

సేవల వివరములు

1. ప్రతిరోజూ శ్రీ స్వామి అమ్మ వార్లకు రుద్రాభిషేకం - రూ.1000/-
2. నిత్యకళ్యాణం - రూ. 516/-
3. చండీ హోమం - రూ . 1116/-
4. రుద్ర హోమం - రూ . 1116/-
5. అర్చన - రూ . 25/-
6. దీపారాధన - రూ . 200/-
7. శనీశ్వరస్వామి అభిషేకం - రూ . 300/-
8. శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తి స్వామి వారి అభిషేకము రూ. 300/-
9. మహాన్యాస పూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం రూ. 1,500/-
10.మృత్యుoజయ స్వామి అభిషేకం. 1,000/-

కావున భక్తులు పై సేవలను పరోక్షంగా జరిపించుకొనుటకు గాను Online ద్వారా
నగదును Transfer చేసి మీ యొక్క Transaction Details, మీ పేరు, గోత్ర నామములు,
అడ్రస్ ను ఈ క్రింది email id ద్వారా పంపగలరు.

eo_srikalahasthi@yahoo.co.in


Bank Details :

Bank Name : State Bank of India , Srikalahasti
Account No : 36426231712
IFSC Code : SBIN0000851

Contact Details:

08578-222240

© 2016-2021 AP Technology Services Limited. All rights reserved. Privacy Policy
Designed and Developed by AP Technology Services Limited